Frist: 24. May

Sogndal kommune har ledig 100% vikariat tenesteleiar Sogn PPT

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Det er ledig 100% vikariat som leiar for Sogn PPT frå 01.08.2020 til 31.07.2021 med moglegheit for fast stilling. Stillinga er fordelt på 60% som leiar og 40% som rådgjevar.

Sogn PPT er eit interkommunalt kontor i samarbeid mellom kommunane Vik, Aurland, Luster og Sogndal der Sogndal er vertskommune. Sogn PPT yter pedagogisk - psykologiske tenester (ppt) og logopeditenester til dei fire kommunane.


Arbeidsoppgåver
Tenesteleiar skal vidareutvikle kontoret med ca. 10 årsverk og drifte tenesta med fagleg-, økonomisk-, organisatorisk- og personalansvar.

Sogn PPT skal arbeide i tråd med opplæringslova med forskrift og nasjonale føringar innan følgjande hovudområde:

 • Individretta arbeid.
 • Systemretta arbeid.
 • Teamarbeid og tverrfagleg arbeid er ein sentral del av PP-tenesta sitt arbeidsfelt.

Sogn PPT skal samarbeide tett med barnehagane, skulane, barnevernet og helsestasjonane i dei deltakande kommunane og arbeide systematisk med PPT som ei integrert teneste i tilbodet for born og unge. I eininga er det også ei avdeling for utøvande logopedi, som gjev logopeditilbod til kommunane i samarbeidet.


Kvalifikasjonskrav:

 • Høgare utdanning, helst på masternivå, innan pedagogikk, spesialpedagogikk eller psykologi.
 • Det er ynskjeleg med leiarutdanning.
 • Kunnskap om lov-, regel- og planverk innanfor barnehage og skule.
 • Leiarerfaring og/eller rådgjevarerfaring frå PPT.


Personlege eigenskapar:

 • God systemforståing.
 • Gode samarbeidsevner og evne til å delta i og utvikle tverrfagleg samarbeid i og mellom kommunane.
 • Evne til å nå resultatmål og jobbe målretta.
 • Gode kommunikasjonsevne overfor deltakande kommunar, samarbeidspartnarar og tenestekjøparar.
 • Evne til å inspirere og motivere medarbeidarane til å utvikle eigen kompetanse og arbeide tverrfagleg.


Spesielle vilkår for stillinga
Krav om politiattest av nyare dato.


Vi tilbyr:

 • Mogelegheit til å utvikle Sogn PPT i samsvar med vedtekne planar, føresetnader og nasjonal politikk.
 • Varierte og spanande arbeidsoppgåver i eit utviklingsorientert miljø.
 • Løn etter avtale.
 • Gode pensjonsordningar.
 • Treningstilbod for dei tilsette.


Kontaktperson
Ole Gunnar Krakhellen, Kommunalsjef oppvekst, mobil: 92648081, ole.gunnar.krakhellen@sogndal.kommune.no.
Tone Bakke, ass. kommunalsjef oppvekst, mobil: 95886136, tone.bakke@sogndal.kommune.no.

 

Søknadsfrist: 24.05.2020

Gå til søknadsskjema
Til toppen