Frist: 30. Oct

Sogndal tannklinikk søkjer tannlege

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Tannlege i fylkeskommunen – noko for deg? Den offentlege tannhelsetenesta i Sogn og Fjordane er organisert som ein institusjon med Direktør for tannhelsetenesta som øvste leiar, deretter nestleiar. Klinikksjefen er lokal leiar med ansvar for dagleg drift og avgrensa personalansvar ved tannklinikkane.

Om stillingen:

Sogndal tannklinikk. Klinikk for 4 tannlegar og tannpleiar. Eit 1- eit års vikariat i 100 % stilling som tannlege ledig med tiltreding 01.12.2019.

Nærare opplysningar om stillinga hjå klinikkleiar Ida Skjerlie, telefon 57 62 71 80 e-post: ida.skjerlie@sfj.no

Søknad sendast elektronisk via heimeside.

 • Løn etter avtale
 • Frå bruttoløna vert det trekt 2 % pensjonsinnskot
 • Opus pasientstyringssystem
 • Digitalt røntgen
 • Moderne klinikkar
 • Behandling av alle grupper klientell
 • Noko ambulering må påreknast
 • Ved faste stillingar gjeld flyttegodtgjersle etter regulativ
 • Det vert kravd norsk autorisasjon som tannlege
 • Det skal minst gjevast opp ein referanse, helst to
 • Den som vert tilsett må kunne nytte norsk tilfredsstillande og legge fram politiattest
 • Tilsetjing skjer på dei vilkår som går fram av lover, reglement og gjeldande tariffavtale

Etter offentleglova kan opplysningar om søkjarane bli gjort offentleg, sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkarliste. Dersom oppmodinga ikkje vert teken til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Søknadsfrist: 30. oktober 2019

På heimesida vår www.sfj.no finn du meir informasjon om fylkeskommunen. Under ledige stillingar finn du elektronisk søknadsskjema. Søknad med CV sender du ved å nytta linken «søk på jobben». Kopi av attestar og vitnemål tek du med deg ved ev. intervju.

Merk søknaden A-sak nr 19/10960

Gå til søknadsskjema
Til toppen