Frist: 1. Mar

Statkraft søkjer lærlingar til elektrofag i Sogn

Stillingen er satt passiv.

Søk etter jobbar.

Region Midt-Norge, med tilsaman 200 tilsette, er ein av seks produksjonsregionar i Statkraft. Fire kraftverksgrupper har ansvar for drift og vedlikehald av 32 kraftverk og 8 vindparkar i Vestland, Møre og Romsdal og Trøndelag. Kraftverksgruppe Sogn består av tre vedlikehaldsgrupper – Jostedal, Vik og Høyanger, og har tilsaman ca 40 tilsette.      


Vi søker:

  • Lærling i elektrofag (energioperatør eller energimontør)
  • Fortrinnsvis etter personar med skulebakgrunn frå VG2

Lærlingane vert tilsett i Kraftverksgruppe Sogn, med oppmøtestad Jostedal eller Vik.


Kva du kan forvente som lærling i Statkraft:

  • Kvalitet i fagopplæringa og eit godt læringsmiljø
  • Ein fagleg ansvarleg som skal følgje deg i heile di tid som lærling, og som er ansvarleg for å sikre at læretida di føl oppsett fagplan
  • Eit godt arbeidsmiljø prega av kompetanse, ansvarskjensle og nyskaping
  • Mangfald med omsyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
  • Konkurransedyktige vilkår og gode velferdsordningar

Personlege eigenskapar er viktige, og vi vektlegg at du er ansvarsbevisst og omgjengeleg


NB! Merk søknaden med kva oppmøtestad du helst ønskjer, eller om du søkjer begge. 

 

Søknadsfrist: 01.03.21

Gå til søknadsskjema
Til toppen